สารพันปัญหา


1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ ชื่อ - สกุล, คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้  ก่อนวันเข้าร่วมสัมมนา อย่างน้อย 1 วันทำการ โดยส่งอีเมล์มาที่ online@inet.co.th (หมายเหตุ: โปรดระบุหัวข้อในอีเมล์ว่า เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง")
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้าร่วมงานสัมมนาฯ
3. คำถาม : เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  https://frdgf-training.job.thai.com/ รุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 1 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนกำหนด และรุ่นที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 23 สิงหาคม 2560 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนกำหนด  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://frdgf-training.job.thai.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับรุ่นที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 - วันที่ 23 สิงหาคม 2560  ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฯเรียบร้อยแล้ว และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนรอบในการเข้าร่วมสัมมนาได้
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 3,000 บาท และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และขอให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงิน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ต่อไป
6. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบชำระเงิน สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.  
7. คำถาม : หากมีคำถามเกี่ยวกับงานสัมมนาฯ สามารถสอบถามได้ที่ไหน
คำตอบ : สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ที่ โทร 02-127-7000 ต่อ 6938 หรือ Email frdgfcgd@gmail.com
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น