มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ หัวข้อ "พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง"
ประกาศ มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง
 

  โครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ หัวข้อ "พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง"  
 
 
   

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น